Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen Általános Felhasználási Feltételek a Telinvest Kft. (Székhely: 1202, Budapest, Mártírok útja 161. Adószám: 11979243-2-43) által üzemeltetett https://selfsolar.hu oldalon elérhető webáruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltató) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Alapvető rendelkezések:

Hivatkozás a jogszabályokra

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A szabályzat módosíthatósága.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A Telinvest Kft. fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a cég rövid felhívás formájában tájékoztathatja Ügyfeleit, amelyet a Telinvest Kft. által üzemeltett https://www.selfsolar.hu oldalon található Hírek menüpontjában. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Ügyfél/Vásárló jogosult a módosított Általános Szerződési Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Az ÁSZF 2021. február 15-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1. Szabályzat elfogadása (ÁSZF)

A Telinvest Kft. és a vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a vevő és a Telinvest Kft. (továbbiakban: szolgáltató bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

Ön weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A jelen Szabályzat elfogadása önkéntes, de Fiók létrehozásához és / vagy megrendelés leadásához szükséges.

2. Értelmező rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételek a Telinvest Kft. által forgalmazott napelemeket, invertereket, egyéb kiegészítő termékeket a tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek, Eladó Telinvest Kft. (Székhely: 1202, Budapest, Mártírok útja 161. Adószám: 11979243-2-43) https://selfsolar.hu oldalon található webshopja az Eladó részéről üzemeltetett internetes oldal (weboldal); Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó https://selfsolar.hu weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása; Termék az Eladó részéről forgalmazott, a webshopon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

Vételár – a HUF-ban meghatározott értékű bruttó díjazás (beleértve az adót is), amelyet az Ügyfél az Eladónak a Termék tulajdonjogának megszerzéséért fizet az Adásvételi Szerződés szerint. Ha a Promóciós feltételek másként nem jelzik, az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket.;

Vásárló minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a https://selfsolar.hu oldal igénybevételével online megvásárolja;

3. Megrendelés

3.1. Saját fiók/Profil

3.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.

3.2. Megrendelés leadása

3.2.1. A https://selfsolar.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le olyan módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési módot.

3.2.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés majd a Fizetés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

3.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

3.2.4. Az Eladó rögzíti, hogy a Weboldalon csak azokat a termékeket szánja eladásra, amelyek termékleírással és eladási árral rendelkeznek. A Weboldalon megjelenő reklámanyag, ideértve a teljesség igénye nélkül a Weboldalon és/vagy a közösségi média csatornákon megjelenő bannereket is, kimondottan egy márka reklámozását célozzák, és nem kötelezik a webshop üzemeltetőjét, hogy raktáron tartson vagy értékesítés céljából hozzáférést biztosítson a reklámanyagokban szereplő egyes termékekhez.

3.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

3.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a kiszállítást végző cég részére való átadásáról szóló értesítést is. („Szállítás megerősítése”)

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását. („Rendelés vételének Megerősítése”)

Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az eladó kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Az eladót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3.2. Az online fizetések (átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, mint például, de nem kizárólagosan devizaárfolyam vagy egyéb banki költség. A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

3.3.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

3.3.4. A Webshop üzemeltetője a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

  • Ha a Vásárló a Megrendelést előreutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára történik. A banki átutaláshoz bankszámlaszám, valamint a számlatulajdonos nevének megadása szükséges.

3.3.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

3.3.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

3.3.7. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

  • amennyiben a Vásárló átutalási módot jelölt meg, majd a megrendelés visszaigazolását követően e-az mail-en elküldött díjbekérőn meghatározott fizetési határidőn belül nem kerül Eladó bankszámláján jóváírásra az abban szereplő összeg;
  • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

3.3.8. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés (2.1. (a) pont) az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

4. Szállítás

4.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – az általa megbízott szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.

4.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

4.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

4.4. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein.

4.5. Az Eladó ugyan előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé.

4.6 A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

4.7 A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a 2.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

4.8 A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a 4.6-4.7. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

4.9. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

4.10. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

4.11. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a https://selfsolar.hu webshopján található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

4.12. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza vagy Eladó e-mailen (elektronikus úton) kézbesíti Vásárló részére. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5. Számlázás

5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

5.2. Az Eladó számlát illetve díjbekérőt állít ki a beérkezett Megrendelések esetében, fizetési formától függően. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles a bizonylaton szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg a bizonylaton feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve.

Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

5.3 A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése vagy átutalás útján hajtható végre vagy személyesen történő teljesítés útján, ez esetben Vásárló az Eladó telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát készpénzben.

5.4. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő– számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás kapcsán meg kell fizetnie, kivéve, ha a vételár eléri az ingyenes kiszállítási limitet vagy az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a Selfsolar webshopján közzétett, a Kiszállítással kapcsolatos információk rész tartalmazza.

5.5. A Telinvest Kft. az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus üzenet (e-mail) formájában csatolmányként kerül megküldésre a rendeléskor megadott e-mail címre

5.6. A Telinvest Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsa az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül.

6. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

6.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

6.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Cégnév: Telinvest Kft.
Cím: 1117 Budapest, Sopron út 19.

6.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

6.4. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja, többletköltségek, visszatartási jog, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek, fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet szabályozza.

7. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagya hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. Jótállás

8.1. Minden a Telinvest Kft. által a https://selfsolar.hu weboldalon értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Telinvest Kft. jótáll azért, hogy bármelyik termék a kiszállítás pillanatában és jótállási ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez hasonlatos termékeket rendszerint használják. A Telinvest Kft. a Webshopon új, eredeti termékeket forgalmaz.

9. Elállás, termékek, amelyekre nem biztosított az elállás joga

9.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 naponbelül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint:

9.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

9.2. A Telinvest Kft. a Vásárlói számára a Weboldalon megvásárolt Termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 14 napon belül termék-visszaküldési lehetőséget biztosít.

9.3 A Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó visszahozhatja személyesen is a terméket 1117 Budapest, Sopron út 19. szám alatti telephelyre. Kérjük, ebben az esetben, mutassa be a Termék megvásárlását igazoló számlát.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vásárló viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

10. Vitarendezés

10.1.Fogyasztónak minősülő Ügyfél a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, amennyiben Üzemeltető tevékenysége során fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértést észlelt. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény., a 2008. évi XLVII törvény., valamint a 2016. évi CL törvény. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu

10.2.A fogyasztónak minősülő Ügyfél kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:

11. Vis maior

11.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Telinvest Kft. -t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Telinvest Kft számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

11.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

11.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

12. Személyes adatvédelem

12.1. Az Ügyfél személyes adatainak az Eladó az adatkezelője.

12.2. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, de a Számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.

12.3. Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmére.

12.4. Az Eladó az Ügyfélnek a Webáruházban vagy az interneten folytatott tevékenysége alapján megszerzett Személyes Adatait saját specifikált célok érdekében kezeli a Webáruházban. Minderről részletes információk találhatók a Webáruházban elérhető „Adatkezelési nyilatkozat” oldalon.

12.5. Az egyedi funkciók használatától függően az ügyfélnek joga van panaszt tenni az illetékes hatóságoknál a személyes adatok védelmével, a kifogás, a személyes adatokhoz való hozzáférés, a helyesbítés, törlés, zárolás jogával, a korlátozás kérésével és az adatkezelés elleni tiltakozással, valamint az adatátvitellel kapcsolatban.

13. Záró rendelkezések

13.1.A vevő kijelenti, hogy a 16. életévét betöltötte és az általa megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

13.2. Az Eladó által kötött szerződések magyar nyelven köttetnek.

13.3. A megkötött Elektronikus Szolgáltatási Szerződés alapvető rendelkezéseinek tárolása, biztosítása és közlése e-mailen keresztül történik az Ügyfél által megadott e-mail címre.

13.4 A megkötött Adásvételi Szerződés alapvető rendelkezéseinek tárolása, biztosítása és Ügyféllel való közlése úgy történik, hogy az Ügyfél e-mail üzenetet kap, amely tartalmazza a Megrendelés visszaigazolását. Az Adásvételi Szerződés tartalmát ezenkívül a Webáruház informatikai rendszerében tárolják és biztosítják.